Trebesdorf (Wstg.) s. Rötha
   Empfänger Leistung Art Termin Maß
Amt Borna 7 gr Geschoß Walpurgis
Amt Borna 7 gr Geschoß Michaelis

 

Wohnen Bauen Leben www.Homesolute.com www.isgv.de