Empfänger Leistung Art Termin Maß
Amt Wurzen 4 ß 5 gr Erbzins Walpurgis
  Bemerkungen:  
Amt Wurzen 5 ß 6 d Erbzins Michaelis
  Bemerkungen:  
Amt Wurzen 24 Grashühner Michaelis
  Bemerkungen:  

 

Wohnen Bauen Leben www.Homesolute.com www.isgv.de