Empfänger Leistung Art Termin Maß
Amt Oschatz 1 ß 4 gr Erbgeschoß Walpurgis
  Bemerkungen:  
Amt Oschatz 2 ß 8 gr Erbgeschoß Michaelis
  Bemerkungen:  
Amt Oschatz 4 Scheffel Korn Erbgeschoß Martini gestrichen Schoßmaß
Amt Oschatz 4 Scheffel Hafer Erbgeschoß Martini gestrichen Schoßmaß

 

Wohnen Bauen Leben www.Homesolute.com www.isgv.de